Algemene voorwaarden

- Wees op tijd voor uw afspraak, laat het bijtijds weten als u toch niet op tijd kunt zijn.
- Afspraken kunt u kosteloos annuleren tot 24 uur van te voren.
- Binnen 24 uur zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
- Zorg ervoor dat u schoon (gedoucht) bent.
- Behandeling voor particulieren uitsluitend contant betalen (geen pin).
- Bij de eerste afspraak zullen er vragen gesteld worden over ziekte, medicijn gebruik, sport- en medisch verleden, e.d.
U dient deze vragen naar waarheid te beantwoorden.
- Bij twijfel over een contra-indicatie heeft de masseur het recht de massage aan te passen of niet uit te voeren.
- In mijn praktijk worden GEEN erotische massages gegeven. De reden waarom ik dit speciaal mededeel is, dat er nog veel mensen zijn die massage vergelijken met erotiek.
natuurlijk is daar niets verkeerd aan, maar aangezien ik me richt op de helende en ontspannende werking van de massage, komt daar niets van erotiek bij kijken.

Contra indicatie:
Bij een van de volgende verschijnselen mag er geen massage gegeven worden:
- Pathologische (ziekelijke) afwijkingen
- Koorts (verhoogde stofwisseling)
- Een zeer slechte algemene gezondheidstoestand (onvoldoende verwerking van de massageprikkels)
- Extreme vermoeidheid, pijnen, uitgezonderd spierpijn (zowel compleet als plaatselijk)
- Steenpuist (besmetting en uitbreidingsgevaar)
- Infectieziekten zoals griep, verkoudheid
- Besmettelijke huidziekten
- Gebruik van drugs. alcohol, antibiotica en/of bloedverdunners.
Bij een van de volgende verschijnselen mag er niet op het betreffende lichaamsdeel gemasseerd worden, maar wel op de rest van het lichaam.
- Vaatziekten en stoornissen (belasting van de vaatwand) tumoren. Alle verdikkingen waar de oorzaak onbekend van is mogen niet gemasseerd worden. Indien de oorzaak wel bekend is, mag bijvoorbeeld een vetbobbel, wel gemasseerd worden, maar een groter wordende wrat niet. Alle ontstekingen (kans op verergering) mogen niet gemasseerd worden.
-Zwangerschap (geen massage van de rug en buik)
Geef het ook aan indien u allergisch bent voor massageolie, in dit geval zal een andere tussenstof gekozen worden. Als u niet zeker weet of u gemasseerd mag worden, vraag het dan eerst aan uw huisarts. Als de huisarts schriftelijk goedkeuring heeft gegeven, is massage geen probleem. Als u geen advies heeft gevraagd aan uw huisarts en de masseur is van mening dat er een contra-indicatie is, zal de massage aangepast worden of helemaal niet plaatsvinden.

Algemene Voorwaarden schoonheidssalon Finishing Touch 28

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon
Schoonheidssalon Finishing Touch 28 zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Schoonheidssalon Finishing Touch 28 zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de schoonheidssalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Finishing Touch 28 het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Dit bedraagt het minimale uurtarief van een huidbehandeling met apparatuur. Dit bedraagt voor 60 minuten € 45,- en voor 30 minuten € 22,50. Kleine behandelingen als epileren en harsen worden gerekend als normale kostprijs. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch of per sms. Bij een behandeling/intake met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag dSchoonheidssalon Finishing Touch 28 de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Schoonheidssalon Finishing Touch 28 de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Schoonheidssalon Finishing Touch 28 moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling
Schoonheidssalon Finishing Touch 28 vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Schoonheidssalon Finishing Touch 28 vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Schoonheidssalon Finishing Touch 28 neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Schoonheidssalon Finishing Touch 28 behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Schoonheidssalon Finishing Touch 28 zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld is of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Schoonheidssalon Finishing Touch 28 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door het niet opvolgen van adviezen m.b.t. de behandelingen of doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Schoonheidssalon Finishing Touch 28 is niet aansprakelijk voor het afwijkend reageren van de huid van de klant.
Schoonheidssalon Finishing Touch 28 is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
Schoonheidssalon Finishing Touch 28 geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij Schoonheidssalon Finishing Touch 28 gekochte producten, geld geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van Schoonheidssalon Finishing Touch 28 doch binnen een week (7 dagen).

9. Beschadiging & diefstal
Schoonheidssalon Finishing Touch 28 heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Schoonheidssalon Finishing Touch 28 meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidssalon Finishing Touch 28 en de behandelende schoonheidsspecialiste. Schoonheidssalon Finishing Touch 28 moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Schoonheidssalon Finishing Touch 28 de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Schoonheidssalon Finishing Touch 28 en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidssalon Finishing Touch 28 het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Finishing Touch 28 en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden,
is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Schoonheidssalon Finishing Touch 28 is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.
Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Schoonheidssalon Finishing Touch 28.
Schoonheidssalon Finishing Touch 28 kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers. Schoonheidssalon Finishing Touch 28 betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Schoonheidssalon Finishing Touch 28 voor huidverjonging aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

Privacy Wetgeving

Finishing Touch 28, gevestigd aan
Hans Lodeizenstraat 10
2548EM den Haag,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Finishing Touch 28
Hans Lodeizenstraat 10
2548EM den Haag
tel. nr. 06-11014838
www.finishingtouch28.nl.
Nel van Dijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Finishing Touch 28 Zij is te bereiken via info@finishingtouch28.nl

Finishing Touch 28 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@finishingtouch28.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Finishing Touch 28 verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Finishing Touch 28 neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Finishing Touch 28) tussen zit.

Finishing Touch 28 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Personalia > Bewaartermijn > 2 jaar
Adres > Bewaartermijn > 2 Jaar
Enzovoort > Bewaartermijn > 2 Jaar

Finishing Touch 28 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Finishing Touch 28 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Finishing Touch 28 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@finishingtouch28.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Finishing Touch 28 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Finishing Touch 28 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@finishingtouch28.nl.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player